شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
راه های ارتباط با شرکت مرام
آدرس دفتر مرکزی : تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار

شماره تلفن دفتر مرکزی : 021666909481

تلفکس : 021666909483
ارتباط با روابط عمومی
دپارتمان توسعه بازار و ارتباطات
66909481 (داخلی103 )
mnoroozpour@maram-co.com


دپارتمان سرمایه گذاری
66909481 (داخلی103 )
madadgostarnia@maram-co.com


دپارتمان طراحی مهندسی
66909481 (داخلی105 )
a.habibagahi@maram-co.com


دپارتمان مالی
66909481 (داخلی106 )
kaboli.sm@maram-co.com