شماره تلفن
021-666909481
021-666909483
آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار


شماره تلفن
021-666909481
021-666909483آدرس دفتر مرکزی :
تهران ، میدان توحید ، خیابان توحید ، کوچه حاج رضایی ، شماره چهار
تونل توحید ترافیکی - شهری

زمینه فعالیت : مدیریت طرح

مدت زمان پروژه : 30 ماه

کارفرما : شهرداری تهران
تونل شاکپاک بابا ترافیکی – جاده ای (بین شهری)

زمینه فعالیت : اجرا

مدت زمان پروژه : 1 سال

کارفرما : دولت قزاقستان
راه و تونل چارمغزک

زمینه فعالیت : مطالعه و طراحی مرحله اول

محل اجرای پروژه : تاجیکستان ، شهر دوشنبه

کارفرما : وزارت نقلیات تاجیکستان و وزارت نیروی ایران
تونل استقلال

زمینه فعالیت : مطالعات خدمات مهندسی طراحی سیستم تهویه هوا

مدت زمان پروژه : 1 سال

کارفرما : دولت تاجیکستان
تونل های سد کارون 3

زمینه فعالیت: پیمانکار تجهیزات

محل اجرای پروژه : خوزستان

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
تونل های دسترسی در سد کارون 3

زمینه فعالیت: پیمانکار تجهیزات

محل اجرای پروژه : خوزستان

کارفرما : شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
تونل انتقال آب چشمه لنگان

زمینه فعالیت: پیمانکار مدیریت ساخت

محل اجرای پروژه : اصفهان ، فریدون شهر

کارفرما : سازمان آب منطقه ای اصفهان